Noun > Sheen

Noun > Sheen

(singular)

a soft, smooth, shiny quality

Her hair has a sheen to it.

the sheen of satin